Byggnader

Hembygdsgården Hea består av flera byggnader:

En ladugård och ett bostadshus på torpet Heden, allmänt kallat Hea, nyuppfördes 1935, då de gamla husen var fallfärdiga. Bostadshuset uppfördes med de statligt subventionerade s.k. Per Albin-torpen som förebild. Dessa kom till stånd under 1930-talet och huset har bibehållits i ursprungligt skick.

HembygdsgårdenSlöjdhuset

1974 träffade hembygdsför­eningen avtal med kom­munen om att hyra den centralt belägna Hea och köpte den 1998. Den gamla ladgårdsbygg­naden gjordes om till hembygdsgård och byggdes ut med ett väl fungerande kök och nu i höst med en rejäl förstuga. Genom åren har det erforderliga underhållet skett med ideella medlemsinsatser. Hem­bygdsgården används till för­eningens omfattande verksamhet, men är också en efterfrågad mötes- och fest­lokal för andra sammanslutning­ar och för privata till­ställningar.

En annan ladugård flyttades 1981 till Hea från gården Åsen. Den är timrad i skiftesverk och är med sin skonke typisk för trakten.

Ladugården

En undantagsstuga, flyttad 1996 från Kärrbogärde, beboddes under många år av den kände korgmakaren Verner Segerlind. Den används numera som bakstuga.

Segerlinds Stuga

Lokalerna har visat sig vara av stor samhällelig och social betydelse, och föreningen verkar medvetet för att de skall vara tillgängliga för såväl skolklasser, barngrupper som äldreboende.

Magasinet uppfördes år 2018-2019 av bygdens duktiga hantverkare, med bidrag av lokala sponsorer.

Magasinet är därmed en gåva av alla som har varit aktiva och på något sätt medverkat, till hembygdsföreningen som firar sitt 50-års jubileum hösten 2019. Målet med byggnaden är att utveckla och bredda föreningens verksamheter.

Timmerspelet har använts i Ömmeros vid Ömmerns strand i Lövhult.

Timmer flottades över Ömmern, spelades upp och rullades av på bilar som fraktade stockarna vidare. Hembygdsföreningen har renoverat och tagit tillvara detta timmerspel.