Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2020 Hemsjö hembygdsförening

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den8 mars 2020, med val av styrelse och funktionärer.

För att inte alla styrelsemedlemmar samtidigt kan lämna styrelsen beslutades om att ändra stadgarna, så att ledamöterna hädanefter väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs detta året på två år och den andra hälften på ett år och nästa år väljs även den andra hälften på två år. Ordföranden väljs alltid på ett år.

Styrelsen: Till ordförande valdes Ann-Cathrine Jönsson Rylander (1 år). Övriga styrelsemedlemmar: Maja Dahl (1 år), Ingrid Ohlson (1 år), Gunn Pennings (1 år), Eva Hultquist (2 år), Ann-Christin Zackrisson (1 år), Gerhard Hällström (2 år) och Lars Samuelsson (2 år). Ersättare: Bodil Hildenwall (1 år), och Sven Samuelsson (2 år)

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare:Ulrika Larsson och Irene Kaersgaard.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Roger Karlsson, Göran Andreasson, Tore Åsberg, Gerhard Hällström, Lars Rehder, Rune Hultquist

Cafégrupp: Maja Dahl, Britt Johansson, Ritva Svensson, Bodil Hildenwall, Margareta Nord, Gunnel Ernst, Ingrid Abrahamsson, Elisabeth Svensson, Kristina Lewander Karlsson, Irene Kaersgaard och vid bakning Inger Asteberg, Ann-Sofi Cullberg, Anna-Lena Pettersson

Valberedning: Gillis Karlsson, Ulf Samuelsson, Anna-Lena Pettersson och Rune Hultquist.

Studieledare: Stina Risne

Lotteriansvariga: Gunn Pennings och Eva Hultquist

Föreningen hade vid årsskiftet drygt 440 registrerade medlemmar, varav ca 420 betalade medl.avgiften 2020.

Verksamhetsåret 2020 har präglats av Covid-19 pandemin som tog fart under sista halvan av mars. Föreningens fortsatta arbete under verksamhetsåret har därför varit begränsat.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 10 protokollförda möten under året, varav det ena mötet var digitalt.

Året inleddes med en grötfest/julfest den 12 januari.

En dag under sportlovsveckan besöktes Hea av skollediga barn. De fick en glimt av hur livet på landet tedde sig när Hemsjö var en ren jordbruksbygd. Informationen från föreningen hade då delats upp i olika stationer för att på ett begripligt sätt visa vår kunskap och våra samlingar.

Man hade den 4/3tillfälle att göra ett besök på Hemsjö skolas skolmuseum

Årsmötet hölls 8/3 med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Arbetet med torpinventeringen pågår fortfarande. Arbetet är fokuserat på uppföljning och kvalitetssäkring.

Trots alla begränsningar med pandemin har tisdagsträffarna kunnat genomföras. 12 tillfällen genomfördes under våren, mestadels utomhus. Under hösten har tisdagsträffarna fokuserats på utomhusarbete, arkivering och genomgång av torpinventeringens ”hemsida”. Totalt under hösten har vi haft 12 tisdagsträffar. Vid ett tillfälle blev vi underhållna av Sven Orrsjö och hans spelmansvänner till kaffet.

Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 ställdes följande planerade arrangemang in under våren:

Inga cafékvällar anordnades.

Öppet hus den 4/4 kunde inte genomföras och inte heller visningen av Heas trädgård och äng.

Valborgsmässoafton fick tyvärr inställas.

Årets medlemsresa, planerad av Britt och Leif Johansson ställdes in.

Firandet av midsommarafton genomfördes inte.

Covid-19 pandemin fortsatte efter sommaren och följande aktiviteter fick ställas in under hösten:

Hembygdsdagen, där vi normalt samtidigt erbjuder varor med Hemsjö-anknytning t.ex. fårskinn, garn, grönsaker, honung och bröd m.m. i samarbete med lokala hantverkare inställdes.

Cafékvällarna ställdes in liksomslåtterdagen och öppet hus.

Visningen av Hemsjö skolas skolmuseum ställdes in.

Både Julmarknaden o Julpysslet för alla åldrar ställdes in.

2020 års studieverksamhet har likaledes begränsats av Covid-19 pandemin:

Kursen Lär känna din hembygd under ledning av Tore Åsberg kunde träffas några gånger i början på våren innan pandemin slog till. Studiecirkeln Hur vårt språk blev svenska under ledning av Ingrid Ohlson och Sven Orrsjö hann aldrig börja. Fortsättningscirkel Spinna ull på slända/spinnrock, ledd av Elisabeth Johansson kunde fortsätta. Vår planerade satsning på ängen med studiecirkelnÄngsröjning under ledning av Bert Lindgren fick inhiberas.

Under våren hyrdes hembygdsgården ut till privata fester och till olika föreningar. I början på hösten hyrdes hembygdsgården fortfarande ut till privatpersoner och olika föreningar. Med de skärpta Covid-19 restriktionerna upphörde uthyrningen senare under hösten. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har skötts av Gunn Pennings.

Föreningens fasta kostnader har varit kvar under verksamhetsåret medan inkomsterna har minskat dramatisk eftersom vi inte kunnat arrangera några aktiviteter. Vid två tillfällen under hösten 2020 har vi ansökt om ekonomisk ersättning från Kulturrådet för att täcka inkomstbortfallet. Vi har beviljades totalt 106.900 kronor. Föreningens ekonomi är därför fortsatt mycket god.

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete och gåvor, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår och hoppas att Covid-19 pandemin avtar så att vi återigen kan bjuda in till många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i Februari 2021 Styrelsen